STATUT PRIVATNOG UDRUŽENJA LAIKA “TRAJNI KLANJATELJI PRESVETOG TROJSTVA”

(prijevod potvrđenog Statuta)

SVRHA I CILJ

Čl. 1
§ 1. Udruženje “Trajni klanjetelji Presvetog Trojstva” je privatno udruženje vjernika Biskupije u Trstu, koje se nadahnjuje primjerom sv. Franje Asiškoga i povjerava Prečistim rukama Blažene Djevice Marije.
§ 2. Udruženje ima sjedište u župi sv. Marka Evanđeliste, Via dei Modiano 1/1, Trieste

Čl. 2
§1. Udruženje ima sljedeće ciljeve:
a) slijediti Isusa Krista klanjanjem u Euharistiji
b) pobožnost Prečistim rukama Blažene Djevice Marije
c) širenje spomenute pobožnosti, osobito po molitvi Svete Krunice.


ČLANSTVO

Čl. 3
§1. U članstvu Bratstva razlikuju se:
a) članovi Bratstva koji opslužuju zajednički život
b) članovi Vijenca Presvetoga Trojstva, odnosno vjernici laici koji pristupaju duhovnosti Udruženja
c) članovi Biblijsko-molitvenih zajednica “Bog je ljubav”, odnosno vjernici laici koji se tjedno okupljaju radi pripreme za nedjeljno bogoslužje
§2. Svi članovi obvezni su provoditi primjeran kršćanski život, sudjelujući u aktivnostima Udruženja i ophodeći se ispravno pod svakim vidom, ne u suprotnosti ciljevima, životu i strukturi vlastitog Udruženja.

Čl. 4
§1. Članovima Bratstva, formalnim činom potvrđenima od strane Vijeća, smatraju se oni koji su osjetivši u svome životu Božji poziv da ga izbliza slijede, odgovorili izvornom nadahnuću koje je vodilo formiranju Udruženja, te utjelovljujući milosni dar i promičući razvoj na svim razinama, ustrajnim zalaganjem u postizanju ciljeva Udruženja, jamče njegovu postojanost i trajnost u vremenu.

Čl. 5
§1. U članstvo Vijenca Presvetoga Trojstva mogu se priključiti oni koji slijede duhovnost Udruženja te već barem godinu dana pripadaju Biblijsko – molitvenoj zajednici „Bog je ljubav“, i koji, osjećajući se pozvanima na život u veće zajedništvo i službu u Udruženju i cijeloj Crkvi, upravljaju pismenu molbu Vijeću. Nakon prikladnog razmatranja, Vijeće tim članovima može dopustiti put formacije koji će ih pripremiti za čin potpisivanja ulaska u članstvo Vijenca.
§2. Taj čin formalne pripadnosti obnavlja se iz godine u godinu i podložan je prihvaćanju i potvrdi od strane Vijeća.

Čl. 6
§1. Kao članovi Biblijsko – molitvene zajednice „Bog je ljubav“ mogu se priključiti oni vjernici koji očituju dublju želju za upoznavanjem Božje Riječi i aktivnim sudjelovanjem na nedjeljnim liturgijskim slavljima u njihovim župama, te prema svojim mogućnostima nastoje doprinositi ciljevima Udruženja.

Čl. 7
§1. Članovi mogu slobodno napustiti Udruženje pismeno izražavajući svoju volju izravno Upravitelju, bez potrebe drugih formalnosti.
§2. U slučaju utvrđene nepravilnosti – u svezi s onim što je prethodno navedeno u čl. 3 §2 – Upravitelj, nakon što je poduzeo sve moguće mjere vođene bratskom ljubavlju i nakon prikladnog savjetovanja sa članovima Vijeća, može neopozivom odlukom otpustiti članove kod kojih je potvrđen teški prekršaj, dajući im obavijest pismenim putem i obrazlažući im razloge.

TIJELA UDRUŽENJA

Čl. 8.
Tijela Udruženja su:
a) Skupština
b) Bratstvo
c) Vijenac Presvetoga Trojstva
d) Vijeće
e) Upravitelj

Čl. 9
§1. Skupštinu, sastavljenu od svih članova Bratstva i Biblijsko – molitvene zajednice , redovito saziva Upravitelj jedanput godišnje, te podnosi godišnje izvješće o duhovnim i praktično – organizacijskim aspektima stanja Udruženja, i financijsko izvješće; Upravitelj iznimno može sazvati i izvanrednu sjednicu Skupštine kada smatra potrebnim prema normama statuta.

§2. Sazivanje Skupštine treba se dogoditi na način da se svim članovima omogući pravo sudjelovanja.

Čl. 10.
§1. Odluke Skupštine prihvaćaju se apsolutnom većinom važećih glasova i u prisutnosti barem polovice plus jednog člana. U drugom sazivanju Skupštine, odluke se prihvaćaju uvijek apsolutnom većinom glasova bez obzira na broj glasača.
§2. Za izmjenu akta o osnivanju i statuta nije potrebna kvalifikacijska prisutnost članova, ali je potreban pozitivni glas dvije trećine prisutnih. Te izmjene biti će neposredno podvrgnute potvrdi odgovornog Ordinarija.
§3. Za odluku o ukinuću Udruženja i raspodjeli imovine, potreban je pozitivan glas barem tri četvrtine članova Skupštine.

Čl. 11
§1. Skupština sazvana na redovnom zasjedanju izabire Vijeće i prima na znanje od Upravitelja godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće.
§2. Skupština sazvana na izvanrednoj sjednici glasuje o eventualnim promjenama statuta i ukinuću Udruženja.

Čl. 12
§1. Vijeće čine 4 (četiri) člana: tri iz Bratstva i jedan iz Vijenca Presvetoga Trojstva. Smatraju se izabranima oni koji su od članova Bratstva dobili veći broj glasova. U slučaju izjednačenih glasova, smatra se izabranim član najstariji po članstvu u Udruženju; u slučaju ponovne izjednačenosti glasova izabire se član najstariji po dobi.
§2. Mandat Vijeća traje tri godine, a njegovi članovi se mogu ponovno izabrati. Ono uključuje Upravitelja, Tajnika i Ekonoma.
§>3. Ako se dogodi da zbog bilo kojeg razloga trajno nedostaje jedan član Vijeća, Vijeće određuje zamjenskog punopravnog člana, koji ostaje na toj dužnosti do isteka mandata Vijeća.

Čl. 13
Vijeće se sastaje redovito svaka tri mjeseca, a na izvanrednoj sjednici kada to Upravitelj smatra potrebnim ili zatraže dva člana Vijeća. Upravitelj može na sastanke Vijeća pozvati druge članove, bez prava glasa.

Čl. 14

Vijeće odlučuje o sljedećim pitanjima:

  1. primanje članova u Bratstvo i u Vijenac Presvetoga Trojstva
  2. otpuštanje članova iz Bratstva i iz Vijenca Presvetoga Trojstva
  3. godišnje izvješće – duhovno i praktično organizacijski – o stanju Udruženja te financijsko izvješće, koje predstavlja Skupštini
  4. akti izvanredne uprave
  5. interni propisi, gdje će se – u dogovoru s biskupijskim Ordinarijem u Trstu – odrediti smjernice formacije članova Bratstva određenih za sveti red
  6. Imenovanja, s dvogodišnjim mandatom, koordinatora Vijenca Presvetoga Trojstva i Biblijsko-molitvenih zajednica „Bog je ljubav“.
  7. Svaka druga odluka u svezi sa životom Udruženja, koja ne spada u nadležnost drugih tijela.

Čl. 15
§1. Upravitelj, izabran u skladu sa čl. 12, upravlja Udruženjem u skladu sa statutom i njegov je zakonski predstavnik. U njegovoj je ovlasti redovito upravljanje Udruženjem, uz uvažavanje statuta.
§2. Upravitelj može, ako to smatra prikladnim te uz suglasnost Vijeća, povjeriti posebna zaduženja jednom Zamjeniku upravitelja, izabranom između članova samoga Vijeća. Takvo imenovanje ima privremeni značaj i prestaje s izvršenjem tog zaduženja.

Čl. 16
Tajnik vodi zapisnik Skupštine i Vijeća te čuva popis članova i knjigu zapisnika.

Čl. 17

Ekonom, pod vodstvom Upravitelja, brine o upravljanju imovinskim dobrima Udruženja, te svake godine priprema i predstavlja Upravitelju na potvrdu proračun i financijsko izvješće o prihodima i rashodima. On ujedno svake godine priprema i dostavlja Skupštini financijsko izvješće i godišnji proračun na odobrenje.

SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE

Čl. 18
§1. Udruženje nema profitne svrhe. Imovinu Udruženja čine prihodi od eventualnih aktivnosti Udruženja, eventualnih darova ili doprinosa vlastitih članova ili trećih.
§2. Sva davanja članova u odnosu na Udruženje su dragovoljna.

ODNOSI S ORDINARIJIMA

Čl. 19
§1. Udruženje iskazuje svoju pripadnost zajedništvu Katoličke Crkve i njezinoj hijerarhijskoj strukturi, u skladu s Učiteljstvom Crkve i s njezinom disciplinom, posebno u skladu s kan. 298-300, 304-311 te 321-329 Kanonskoga prava. Udruženje u potpunosti usvaja spasenjsko poslanje Crkve, u duhu poslušnosti i zajedništvu s Ordinarijima i Rimskim Prvosvećenikom.
§2. U skladu s važećim  propisima, Udruženje je podvrgnuto praćenju biskupijskog Ordinarija u Trstu. U skladu s propisom 324  § 2 Kanonskoga prava, Vijeće će odrediti Duhovnog savjetnika koji se izabire između svećenika pripadnika samog Udruženja. Vijeće će čim prije zatražiti potvrdu od biskupijskog Ordinarija u Trstu.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Čl. 20
Za ono što nije predviđeno ovim statutom, vrijede odredbe Kanonskoga prava i propisi talijanskih zakona glede vjerničkih udruženja.

U Trstu, 15 listopada 2013.

+ Giampaolo Crepaldi

biskup u Trstu