STATUT

“TRAJNI ČASTILCI PRESVETE TROJICE”

(prevod Potrjenega Statuta)

NAMEN IN CILJ
Čl. 1
1. Združenje “TRAJNI ČASTILCI PRESVETE TROJICE” je privatno Združenje vernikov Škofije v Trstu, ki se navdihuje po zgledu sv. Frančiška Asiškega in se izroča Prečistim Rokam Blažene Device Marije.
2. Svoj sedež ima v Trstu, v Župniji S. Jožefa Ženina Blažene Device Marije, Ricmanje 26, Občina Dolina (Trst).

Čl. 2
1. Združenje ima sedeče cilje:
A) Slediti Jezusa Kristusa, s češčenjem v Evharistiji
B) Pobožnost Prečistih Rok Blažene Device Marije.
C) Širenje omenjene pobožnosti, predvsem z molitvijo Svetega Rožnega venca

II. PRIPADNOST
Čl. 3
1. Pripadniki se razlikujejo:
a) člani Bratstva, ki služijo z življenjem v skupnosti;
b) člani Venca Presvete Trojice, tj. verniki laiki, ki pristopajo v duhovnost Združenja;
c) člani Biblijsko-molitvenih skupnosti “Bog je ljubezen”, tj. verniki laiki, ki se enkrat tedensko zbirajo k pripravi na nedeljsko liturgijo.

2.Vsi pripadniki imajo obveznost živeti primerno krščansko življenje, s sodelovanjem v aktivnostih Združenja in z ustreznim ravnanjem v vseh ozirih, in ne v nasprotju s cilji, življenju in strukturi lastnega Združenja.

Čl. 4
1. Z uradnim aktom potrjenim od Sveta, se med člane Bratstva prišteva tiste, ki so v svojem življenju slišali Božji klic in odgovorili na prvotni navdih, kar je vodilo k formiranju Združenja z uteleševanjem darov milosti, s pospeševanjem razvoja na vseh ravneh in s trajnim prizadevanjem pri uresničevanju ciljev Združenja, ki pa zagotavljaja stabilnost in trajnost v času.

Čl. 5
1. Člani Venca Presvete Trojice lahko postanejo tisti, ki sledijo duhovnost Združenja, ter že vsaj leto dni pripadajo biblijsko – molitveni Skupnosti, in se čutijo poklicani za življenje v večjo skupnost in v službo Združenju in celi Cerkvi, ter napišejo pismeno prošnjo Svetu. Svet lahko po primerni presoji tem članom omogoči pot izpopolnjevanja, ki jih bo pripavila na podpis formalne pripadnosti.
2. Dejanje formalne pripadnosti se obnavlja iz leta v leto in je podložen sprejetju in potrdilu s strani Sveta
.
Čl. 6
1. Kot člani Biblijsko molitvene Skupnosti se lahko pridružijo tisti verniki, ki v sebi čutijo globljo željo po spoznavanju Božje Besede in aktivno sodelujejo pri nedeljskih liturgijskih slavjih v svojih župnijah ter nameravajo po svojih močeh sodelovati pri ciljih Združenja.

IZGUBA STANJA PRIPADNOSTI
Čl. 7
1. Člani lahko svobodno zapustijo Združenje,s pismeno izjavo Upravitelju, brez drugih formalnosti.
2. V slučaju potrjene nepravilnosti – v primeru s predhodno določenim čl. 3, § 2 – lahko Upravitelj, potem, ko je sprejel vse možne ukrepe vodene v bratski ljubezni in po posvetovanju s člani Sveta, odpusti člane katerim je potrjen težek prekršek, z nepreklicno odločitvijo, s pismenim obvestilom in navajanjem razloga za ta ukrep.

SLUŽBENI ORGANI
Čl. 8.
Organi Združenja so:
a) Skupščina;
b) Bratstvo;
c) Venec Presvete Trojice;
d) Svet;
e) Upravitelj;

Čl. 9
1. Skupščina, sestavljena z vsemi člani Bratstva in Biblijsko Molitvene Skupnosti, se redno enkrat letno sestaja z Upraviteljem za letno poročilo o stanju Združenja – ob duhovnem in praktično – organizacijskim, ter finančnem poročilu. Kadar Upravitelj vidi potrebo, pa lahko skliče izredno zasedanje, za ukrepe po določenih zakonskih predpisih.
2. Srečanje Skupščine mora potekati na tak način, da omogoči vsem pripadnikom pravico sodelovanja.

Čl. 10.
1. Odločitve Skupščine se sprejemajo v absolutni večini pomembnih izraženih glasov in ob prisotnosti vsaj enega člana več kot je polovica članov. V drugem sklicu se vedno sprejme odločitev z absolutno večino, ki je veljavna ne glede na število volilcev.
2. Za spremenitev konstitutivnega akta in statuta ni potrebna kvalifikacijska prisotnost članov: zahteva pa se pozitivni glas dve tretini prisotnih.Spremembe bodo neposredno potrjene ob potrditvi odgovornega Ordinarija.
3. Za izglasovanje ukinitve Združenja in razdelitev imovine, je potreben pozitiven glas vsaj tri četrtine članov Skupščine.

Čl. 11
1. Skupščina sklicana na rednem zasedanju izvoli Svet in se seznani z letnim in finančnim poročilom, ki ga predstavi Upravitelj.
2. Skupščina sklicana na izrednem zasedanju prinaša eventuelne spremembe Statuta in ukinitve Združenja.

Čl. 12
1. Svet je sestavljen iz 4 (štirih) članov: tri iz Bratstva in eden iz Venca Presvete Trojice. Izbrani so tisti, ki dobili več glasov izraženih po članih Bratstva. Pri izenačenju glasov se smatra izbran najstarejši član po pripadnosti Združenju; v slučaju dokončne izenačenosti glasov pa se izbere najstarejši po starosti.
2. Izvoljeni Svet deluje tri leta in njegovi člani so lahko ponovno izbrani. Svet vključuje Upravitelja, Tajnika in Ekonoma.
3. Če zaradi kateregakoli vzroka zmanjka en član Sveta, se nadaljuje s službo z imenovanjem dodatnega člana – ta s polnim naslovom ostaja v službi do izteka Sveta.

Čl. 13
Svet se redno srečuje vsake tri mesece, izredno zasedanje pa poteka, kadar Upravitelj smatra, da je to potrebno ali, če vsaj dva člana izrazita to željo. Upravitelj lahko na srečanja Sveta pokliče tudi druge pripadnike, brez glasovne pravice.

Čl. 14
Svet določa:
1.Sprejemanje članov v Bratstvo in v Venec Presvete Trojice
2.Razrešitev članov Bratstva in Venca Presvete Trojice
3.Letno poročilo – duhovno in praktično – o stanju Združenja in financijsko poročilo, ki ga predstavi Skupščini
4.Akte izrednega upravljanja
5.Interne predpise, ki bodo – v skladu škofijskim Ordinarijem v Trstu – odredili tečaj usposabljanja članov Bratstva določenih za posvečenje;
6.Imenovanje, za dvoletni mandat, Koordinatorjev Venca Presvete Trojice in Biblijsko molitvenih Skupnosti;
7.Vsako drugo odločitev, ki se nanaša na življenje v Združenju in ni v v pristojnosti drugih organov.

Čl. 15
1. Upravitelj, izbran po pravilu čl. 12, upravlja Združenje v skladu s Statutom in je njen predstavnik po zakonu. Z upoštevanjem Statuta je v njegovi avtoriteti redno upravljanje Združenja.
2. Upravitelj lahko, če se mu zdi primerno in v oglasju Sveta, zaupa posebne naloge namestniku Upravitelja, izbranem izmed članov Sveta. Takšno imenovanje je začasno in preneha ob izvršitvi naloge.

Čl. 16
Tajnik vodi zapisnik Skupščine in Sveta in hrani seznam članov in knjigo zapisnika.

Čl. 17
Pod vodstvom Upravitelja ekonom skrbi za upravljanje imovine Združenja, ter vsako leto ureja in predstavi Upravitelju proračun in financijsko poročilo o prihodku in potrdilo o izdatkih. Vsako leto pripravi in predloži Skupščini letno finančno poročilo in proračun za odobritev.
GOSPODARJENJE S SREDSTVI ZA VZDRŽEVANJE

Čl. 18
1. Združenje ne išče dobička. Sredstva Združenja so sestavljena od prihodkov, ki izhajajo od eventualnih aktivnosti Združenja, od morebitnih darov ali prispevkov lastnih članov ali drugih oseb.
2. Vsa posojanja članov v razmerju z Združenjem so prostovoljna.

ODNOSI Z ORDINARIJI
Čl. 19
1. Združenje priznava svojo pripadnost skupnosti Katoliške Cerkve in njeni hierarhični strukturi, v skladu z Učiteljstvom Cerkve in z njeno disciplino, posebno v skladu s kann. 298-300, 304-311 te 321-329 Kanonskega Pravilnika. Združenje v polnosti sprejema odrešenjsko poslanstvo Cerkve, v duhu poslušnosti in občestva z Ordinariji in z Rimskim Škofom – Papežem
2. V skladu s pomembnimi zakonskimi predpisi je Združenje pod nadzorom škofijskega Ordinarija v Trstu. Kot je predvideno po kan 324 § 2 Kanonskoga Pravilnika, se po Svetu odredi duhovnega Svetovalca, ki se ga izbere izmed duhovnikov, ki pripadajo Združenju. Svet bo čimprej zaprosil potrditev škofijskega Ordinarija iz Trsta.

KONČNA IN PREDHODNA DOLOČILA
Čl. 20
V kolikor nekaj ni določeno v tem Statutu, pa veljajo predpisi Kanonskoga Pravilnika in kar je potrjeno z italijanskimi zakoni v zvezi z verskimi združenji.
Trst, 15 oktober 2013.
+ Giampaolo Crepaldi
Škof v Trstu